Predstavitev skupnosti &nbsp; BRATJE MINORITI &ndash; nova skupnost v Turni&scaron;ču &nbsp; S prvim avgustom smo v Turni&scaron;če pri&scaron;li trije bratje &ndash; patri MINORITI. Sveti Franči&scaron;ek je s svojim načinom življenja navdu&scaron;il ljudi, da so želeli živeti po evangeliju kakor on. Prvi bratje, ki so se mu pridružili, so se sprva imenovali asi&scaron;ki spokorniki. Ker je bratstvo nara&scaron;čalo, je Franči&scaron;ek hotel dobiti odobritev in varstvo Cerkve za svoje prenoviteljsko gibanje. Napisal je Vodilo za življenje, ki ga je potrdil papež Honorij III. 29. novembra 1223. Tako je bil ustanovljen red manj&scaron;ih bratov (Ordo Fratrum Minorum). Zaradi različnih pogledov bratov na poslanstvo reda in zahtev Cerkve so se znotraj bratstva začeli pojavljati različni pogledi in smeri. Po letu 1517 se je red razdelil na različne podskupine. Do danes so se ohranile tri veje: franči&scaron;kani, kapucini in minoriti. Vse nas povezuje izpolnjevanje istega Vodila življenja, le njegove razlage (konstitucije) so skozi stoletno zgodovino postale različne. Vse tri veje smo danes samostojni redovi. Vsak na svoj način živi delček ustanoviteljeve karizme. Skupaj z drugimi Franči&scaron;kovimi sestrami in brati sestavljamo pisan mozaik njegovega duhovnega bogastva. Prvi Franči&scaron;kovi sopotniki so bili poznani kot &quot;fratres minores&quot; ali manj&scaron;i bratje. V nem&scaron;ko govorečih deželah in tudi pri nas se je do danes ohranilo ime minoriti, ki nas veže na ustanoviteljeve korenine. Ne glede na to, ali smo bratje ali duhovniki, živimo skupaj kot bratje. Združuje nas življenje evangeljskih svetov ubo&scaron;tva, čistosti in pokor&scaron;čine. Drug drugega in ljudi, h katerim smo poslani, podpiramo s skupno in osebno molitvijo. Po Franči&scaron;kovem zgledu nam ni tuja nobena dejavnost. V na&scaron;ih skupnostih so skozi stoletja na&scaron;li svoje mesto preprosti delavci, tiskarji, zdravniki, učitelji, teologi, duhovni voditelji, mistiki, umetniki, znanstveniki, raziskovalci in univerzitetni profesorji. Čeprav je na&scaron;e življenje velikokrat napolnjeno z obveznostmi, se trudimo živeti Franči&scaron;kovo naročilo: &quot;Delajo naj tako, da se bodo ogibali lenobe, ki je sovražnica du&scaron;e, vendar pa da ne bodo uga&scaron;ali tistega duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne stvari&quot;. &nbsp;http://zupnija-turnisce.rkc.si/index.php/content/display/63<![CDATA[Skupnost]]>